Nhân kỷ niệm 20-10 em rủ gấu vào nhà nghỉ sốc hàng